انتخاب قطعات هدفمند و متناسب با پروژه در طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد به طوریکه باعث افزایش راندمان در پروژه های ساخت و طراحی سیستم ها و تجهیزات خواهد بود.
با توجه به دامنه گسترده مدل ها و همچنین شرکت های سازنده قطعات در انتخاب قطعه مناسب جهت راه اندازی پروژه های طراحی و ساخت ، مشاوره فنی در انتخاب قطعه مورد نیاز قبل از فرآیند طراحی امری اجتناب ناپذیر می باشد.