درایور و کابل در بخش صنعت و به خصوص صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی جزئی از لوپ اندازه گیری سنسورهای متشکل در سیستم هستند که وظیفه انتقال سیگنال (کابل) کشف شده توسط سنسورها و تبدیل آن از سیگنال به جریان های کاربردی (درایور) سیستم مانیتورینگ جهت پایش عملکرد سیستم ها می باشد.