فلومتر یا حسگر جریان (Flow Meter) وسیله ای است که برای تعیین آهنگ جریان مورد استفاده قرار می گیرد.معمولاً حسگرها قسمت اصلی سازنده فلومترها هستند. فلومترها بر اساس کاربرد در صنایع به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند:

Obstruction type (differential pressure or variable area)
Inferential (turbine type)
Electromagnetic
Positive-displacement flowmeters
Fluid dynamic (vortex shedding)
Anemometer
Ultrasonic
Mass flowmeter (Coriolis force)